ryze česká osivářská společnost

Pomocné plodiny pro řepku

Pomocná směs pro řepku 1

Složení směsi:

jetel alexandrijský, mast ňák habešský, pohanka obecná

Výsevek: 12,5 kg/ha

 • Vymrzající směs pro společné setí s řepkou ozimou.
 • Rychle vypl ňuje volný prostor mezi řádky řepky.
 • Jetel alexandrijský rychle vytvá ří nadzemní i podzemní hmotu. Za krátkou dobu intenzivně prokořeňuje půdu do hloubky, fixuje N, snadno vymrzá.
 • Mastňák habešský má silný a hluboký kořen, za krátkou dobu vytvo ří velké množství organické hmoty.
 • Pohanka brzy kvete, láká užitečný hmyz a zpřístup ňuje P.
 • Intenzivní prokořenění půdy do hloubky, podporuje rozvoj kořenů řepky.
 • Symbiotická fixace N a zpřístupnění živin pro řepku.
 • Optimální poměr C/N, brzy dostupné živiny na ja ře.
 • Rychlý pokryv p ůdy a omezení r ůstu plevel ů .
 • Maskovací porost významně snižuje atraktivitu řepky pro škůdce.
 • Kvetoucí porost je atraktivní pro užite čný hmyz (predáto ři mšic).
 • Dotace organické hmoty pozitivně podporuje půdní život a vlastnosti půdy.
 • V praxi je ověřený protierozní efekt.

Způsob založení:

Dodržet termín setí do 15. srpna.

1. Setí spole č n ě ve sm ěsi s řepkou do stejného řádku.

2. Secí stroje s více zásobníky na osivo umož ňují setí ob botku.

3. Setí ve dvou krocích, první výsev sm ěsi plošně, následn ě setí řepky do směsi p řesným secím strojem.

Výhody:

 • Směs je tolerantní k metazachloru.
 • Vysoká konkurenceschopnost plevel ům, lze vynechat podzimní herbicid.
 • Insekticidně řepku ošetřujte do fáze, než ji doprovodná směs překryje

Pomocná směs pro řepku 2

Složení směsi:

malosemenný bob, peluška ozimá, pohanka obecná

Výsevek: 60 kg/ha

 • Dobře se zapojující směs k řepce, která vymrzá.
 • Bob drobnosemenný rychle přerůstá řepku a svým silným ko řenem intenzivn proko řeňuje půdu.
 • Peluška ozimá pokrývá půdu (oproti jarní form ě nevytvá ří konkurenci řepce).
 • Pohanka láká užite čný hmyz a zpřístupňuje P pro řepku.
 • Řepka je podstatn ě mén ě atraktivní pro šk ůdce.
 • Symbiotická fixace N zajistí dostatek živin pro řepku od podzimu až po za čátek jara.
 • Řepka má komfort, díky kterému je odolnější vnějšímu stresu a poskytuje vyšší výnos.
 • Dotace organické hmoty pozitivně podporuje půdní život a vlastnosti půdy.
 • Umožňuje snižovat spotřebu herbicidů, insekticidů i hnojiv při udržení výnosu.
 • V praxi je ověřený protierozní efekt.

Způsob založení:

Důležité je dodržet termín setí nejdéle do konce srpna.

1. Secí stroje s více zásobníky na osivo umož ňují setí pod patu nebo ob botku.

2. Setí ve dvou krocích, první výsev sm ěsi, následn ě setí řepky p řesným secím strojem.

Výhody:

 • Směs je tolerantní k metazachloru 
 • Vzhledem k vysoké konkurenceschopnosti lze u méně zaplevelených pozemků podzimní herbicid vynechat.
 • Insekticidně řepku ošetřujte do fáze, než ji doprovodná směs překryje.

 


Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod