ryze česká osivářská společnost

Úhor s porostem, Medonosný úhor

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI – EFA plochy

Úhory pro rok 2021 - GREENING

Úhory umožnují rozšířit druhovou rozmanitost pěstovaných plodin, při správné agrotechnice tak můžeme nechat pole odpočinout a podpořit jejich úrodnost. Úhory využijeme především na částech pozemků, kde je problematické dosáhnout výnosu, nebo jsou špatně přístupné pro mechanizaci a výnosy zde neodpovídají vynaloženým nákladům.

Úhory jsou funkčním a jednoduchým řešením pro dělení velkých půdních bloků  na požadovaných 30 ha nebo optimalizaci tvaru půdního bloku, pro zvýšení výkonnosti mechanizace a snížení spotřeby pohonných hmot. Úhory dávají možnost pro čerpání podpory na neúrodné díly, zajišťují biodiverzitu, úkryt a pastvu pro řadu živočichů, podporují opylovače, současně plní podmínky pro neprodukční činnost, ochranu krajiny a lze tak částečně řešit cíle Evropy v ekologizaci zemědělství.

Úhory nebo ochranné pásy vyseté okolo hranic zastavěných ploch nebo oblastí využívaných širokou veřejností a zranitelnými skupinami obyvatel fungují jako výborný oddělovač od ošetřovaných plodin, lze na ně čerpat dotace, usnadní evidenci a dodržování použití POR, vypadají atraktivně a zlepšují pohled veřejnosti na zemědělství. Správná volba druhů zajistí těžko prostupný porost, který chrání zbytek pole před neoprávněným vstupem a poškozením.

Snižování podílů obdělávané půdy na úkor úhorových ploch se zprvu může jevit jako ekonomicky nevýhodné, ale pokud se sníží náklady na obdělávání takto vyřazených nedostatečně výnosných ploch, paradoxně dochází k nárůstu celkového přínosu.

do LPIS musí být zanesena změna kultury na U = úhor, a to do 31. 12.

- umožňuje jednoduché rozdělení pozemků na díly do 30 hektarů

varianta 1. ÚHOR S POROSTEM - váhový koeficient 1

- monokultura nebo směs vyjmenovaných plodin

varinata 2. MEDONOSNÝ ÚHOR - váhový koeficient 1,5

- směs min. 3 druhů vyjmenovaných plodin. Žádná z plodin nesmí v porosut zaujímat více než 80% kromě trav čeledi lipnicovitých s vyjímkou obilnin, které nesmí v porostu zaujímat více než 30%

Nabídka vyjmenovaných plodin pro úhor 2021

osiva PRO SEEDS

úhor s porostem

medonosný úhor

hořčice bílá

svazenka shloučená

svazenka vratičolistá

jetel inkarnát

 

jetel alexandrijský

 

jetel luční

 

jetel šípovitý

 

komonice bílá

lnička

 

ředkev

 

řeřicha

světlice barvířská

 

mastňák

 

len

 

žito trsnaté

 

trávy 

Složení směsi pro úhor od PRO SEEDS

  • úhorové směsi připravuje na míru konkrétním podmínkám a požadavkům
  • pro kontinuální pastvu pro opylovače dbáme na termíny a délku kvetení jednotlivých složek ve směsi
  • medonostné úhory tvoří vysokým podílem leguminózy stimulující půdní úrodnost
  • doporučujeme časné jarní setí pro založení kvalitního a fukčního úhoru

Vyjmenované plodiny pro úhor s porostem:

čičorka, hořčice, jestřabina, komonice, kozinec, svatojánské žito, svazenka, štírovník, úročník, vičenec, vikev, koriandr, řeřicha, tráva čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin výše neuvedených

Vyjmenované plodiny pro medonosný úhor:

čičorka, hořčice, jestřabina, jetel, jitrocel, kmín, komonice, kopr, koriandr, kozinec, krambe, len, lnička, lupina, mastňák, mrkev, pastinák, pohanka, ředkev, řeřicha, sléz, slunečnice, svazenka, světlice, štírovník, tolice, úročník, vičenec, vikev, tráva čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin.

Plocha úhoru musí být:

- zemědělsky udržovaná, se souvislým porostem vyjmenovaných plodin, min od 1.6. do 15.7.

- založena nejpozději do 1.6. v roce podání žádosti

- pokud se jedná o část DPB, musí být v terénu viditelně označena 

- v žádosti do formuláře se uvede seznam a zákres DPB a výměru plochy úhoru

- po 15.7. lze opět zmněti kulturu na R, ale DPB musí být na žadatele evidován min do 31.8.

V době trvání úhoru je zakázáno:

- zemědělská produkce (pěstované plodiny nesmí být sklizeny, spaseny ani odstraněny. Lze mulčovat nebo zapravit pro zelené hnojení),

  • musí být zabráněno šíření plevelů v souladu s požadavky zákona o rostlinolékařské péči (č. 326/2004 Sb.),
  • je zakázána aplikace hnojiv, nově i aplikace upravených kalů a aplikace POR

- mulčování nebo zapravení porostu na zelené hnojení se nepovažuje za porušení zákazu hnojení, ale musí být tyto činnosti zaznamenány do evidence hnojení bez uvedení množství hmoty a živin.


Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod