ryze česká osivářská společnost

Ochranný pás

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI – EFA plochy

Ochranný pás pro rok 2021 - GREENING

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI – EFA plochy

Ochranný pás – GREENING

Váhový koeficient (1,5)

Ochranný pás se zakládá na souvratích a tvoří ho porost o šířce 1 až 20 m, který může plnit řadu úloh:

 1. Tzv. vegetační pás (> 50 % trav), který umožňuje aplikaci POR na polích svažujících se k vodnímu toku (svažitost >3°). 
 2. Ochranné pásy pro oddělení obydlených částí obcí a oblasti využívaných širokou veřejností od ošetřovaných plodin. Usnadňují evidenci POR a zlepšují image zemědělského podniku. Dobře sestavené směsi brání vstupu na pozemek a další poškození zemědělských plodin.
 3. Směsky s druhy snášejícími zamokření mohou být trvalým řešením pro podmáčené okraje polí.
 4. Víceletý pás může zlepšit úrodnost utužených souvratí nebo zlepšit jejich únosnost a usnadnění sklizně např. cukrové řepy a silážní kukuřice.
 5. Přispívají k druhové rozmanitosti a podpoře opylovačů a zajištění úkrytu a potravy pro řadu dalších živočichů.

Termín založení:        

 • Setí současně s hlavní plodinou, na pozemku musí být přítomný min od 1. 6. do 15. 7.

Složení směsí:

 • Směsi děláme na míru konkrétním podmínkám a požadavkům
 • Pro kontinuální pastvu pro opylovače a užitečné organizmy dbáme na termíny a délku kvetení jednotlivých složek směsi.
 • Leguminózy tvořící podstatnou část směsi stimulují půdní úrodnost

Snižování podílů obdělávané půdy na úkor úhorových ploch se zprvu může jevit jako ekonomicky nevýhodné, ale pokud se sníží náklady na obdělávání takto vyřazených nedostatečně výnosných ploch, paradoxně dochází k nárůstu celkového přínostu.

OCHRANNÝ PÁS - váhový koeficient 1.5

- zasetí alespoň jedné z vyjmenovaných plodin, která se liší od hlavní plodiny 

Nabídka výjmenovaných plodin pro ochranný pás 2021

osiva PRO SEEDS

ochranný pás

hořčice bílá

svazenka shloučená

svazenka vratičolistá

jetel inkarnát

jetel alexandrijský

jetel luční

jetel šípovitý

komonice bílá

lnička

ředkev

řeřicha

len

hrách

trávy 

Vyjmenované plodiny pro ochranný pás:

hořčice, hrách, jetel, komonice, pohanka, proso, ředkev, svazenka, štírovník, tolice, vikev, kopr, koriandr, len, lnička, řeřicha, trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin

Plocha ocharanného pásu musí být:

 • jedná se o souvrať v šířce 1 - 20 m situovanou dovnitř od hranice DPB se standardní ornou půdou 
 • může být založen na jedné nebo i více stranách DPB
 • doba trvání min. od založení hlavní plodiny min do 15.7.
 • založena zasetím alespoň jedné z vyjmenovaných plodin, která se liší od hlavní plodiny 
 • zajištěn souvislý porost min. od 1.6. do 15.7.
 • udržováním se rozumí vymezení pásu, který je viditelně rozlišitelný od ostatní plochy s hlavní plodinou

Deklarace v Jednotné žádosti, LPIS:

Ochranný pás pro EFA se pouze deklaruje do Jednotné žádosti, není evidován v LPIS jako EVP.

Žadatel do Jednotné žádosti uvede identifikační čísla DPB, na kterých se ochranný pás nachází, včetně jeho výměry, která je vyčleněna jako EFA, nutný je zákres do mapy

V době trvání ochranného pásu je zakázáno:

 • Zemědělská produkce - nesmí být sklizeno ani paseno ani odstraňovány z DPB
 • Zákaz hnojení do doby sklizně hlavní plodiny (tedy minimálně do 15.7.). Za účelem kontroly dodržení tohoto zákazu je vedena evidence o použití hnojiv v souladu se zákonem o hnojivech (č. 156/1998 Sb.).
 • Mulčování se nepovažuje za porušení zákazu hnojení. Podle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, musí být tato činnost zaznamenána do evidence hnojení bez uvedení množství hmoty a živin.
 • Plocha pásu v podopatření biopás podle § 21 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., na který byla podána žádost, dle § 9 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nelze deklarovat pro EFA ochranný pás. Překryv ploch ochranného pásu a biopásu nebude započítán do EFA
 • Aplikace přípravků na ochranu rostlin je POVOLENA

Ochranné pásy lze využít i pro plnění podmínek Cross compliance nebo § 52 zákona č 326/2004 Sb.

DZES 5 protierozní a půdo ochranná technologie pro SEO (řepka a obilniny) pro MEO (plodiny s nízkou ochrannou funkcí) - obsetí ochranné pásy

DZES 1a - nehnojený pás kolem břehové čáry 3 m

DZES 1b - sklonitost > 7° ochranný pás 25 m od břehové čáry - bez aplikace hnojiv s výjimkou tuhých hnojiv

DZES 1c - dodržení stanovené ochranné vzdálenosti při aplikaci POR od břehové čáry (nesvažitý pozemek lze použít nízkoúletové trysky, na svažitém nelze a je nutné dodržet ochrannou vzdálenost)

§ 52 Omezení aplikace celé řady POR ve vzdálenosti 20 m (a více dle stanovení etiketou, nebo nařízením obce) od oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel a na zastavěných stavebních pozemcích 


Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod